Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo

 

Lista nastavnika i saradnika za akademsku 2012/2013. godinu

(I i II ciklus studija)

Ime i prezime

Nast.-naučno zvanje

Predmet koji predaje

 
 

Dr. Šefkija Čekić

Red. prof.

Tehnologijski marketing

 

Saobraćajna politika

 

Tehnologija kurirskih službi

 

Planiranje u poštanskom saobraćaju

 

Dr. Hilmija Šemić

Red. prof.

Pravo u transportu

 

Komunikacijska legislativa i standardizacija

 

Dr. Izudin Kapetanović

Red. prof.

Primijenjena elektronika

 

Dr. Samir Čaušević

Red. prof.

Tehnologija komunikacija

 

Menadžment u transportu i komunikacijama

 

Infrastruktura poštanskog saobraćaja

 

Infrastruktura komunikacija

 

Tehnika komunikacija

 

Sistemsko inženjerstvo

 

Komunikacijske tehnologije i okoliš

 

Sustavsko inženjerstvo i menadžment

 

Tehnologija platnog prometa i filatelija

 

Baze podataka

 

Dr. Ivan Filipović

Red. prof

Cestovna vozila

 

Dr. Muharem Avdispahić

Red. prof.

Matematika  

Dr. Asad Nuhanović

Red. prof.

Upravljanje odnosima sa korisnicima

 

Dr. Sanja Steiner

Red. prof.

Organizacija zrakoplovnog saobraćaja

 

Sigurnost zrakoplovnog saobraćaja

 

Kontrola letenja

 

Dr. Mehmed Bublin

Red. prof.

Infrastruktura cestovnog saobraćaja

 

Saobraćaj i prostor

 

Dr. Kudumović Džafer

Red.prof.

Tehnologija željezničkog transporta

 

Nadzor i regulisanje željezničkog saobraćaja

 

 Dr. Himzo Bajrić 

V. prof.

Upravljanje kvalitetom komunikacijskih usluga

 

Mobilni komunikacijski sistemi

 

Multimedijske komunikacije i usluge

 

Dr. Abdulah Ahmić

V. prof.

Pretovarna sredstva i Industrijski transport

 

Vertikalni transport

 

Dr. Ešref Gačanin

V. prof.

Tehnička eksploatacija šinskih vozila

 

Sigurnost željezničkog saobraćaja

 

Šinska vozila

 

Elementi sigurnosti šinskih vozila

 

Dr. Alija Behmen

V. prof.

Materijali i robe u transportu

 

Špeditersko poslovanje

 

Informacijske tehnologije i špeditersko poslovanje

 

Dr. Sadik Beširević

V. prof.

Tehnologija i organizacija rada željezničkih stanica i čvorova

 

Redovi i vožnje i propusna moć željezničkih pruga

 

Dr. Osman Lindov

V.prof

Sigurnost cestovnog saobraćaja

 

Dijagnostika cestovnih vozila

 

Transport i okoliš

 

Metodologije i metode analiza uticaja transporta na okoliš

 

Tehnologija cestovnog transporta

 

Sigurnost i zaštita u saobraćaju i transportu

 

Elementi sigurnosti cestovnih vozila

 

Elementi ekspertiza saobraćajnih nezgoda

 

Dr. Huse Fatkić

V.prof

Primijenjena matematika i statistika

 

Dr. Mesud Hadžialić

V.prof

Teorija signala i komunikacija

 

Informacijske mreže

 

Teorija komunikacijskih tokova

 

Dr. Fadila Kiso

V.prof

Teorija saobraćajnih tokova

 

Multimodalni transport

 

Planiranje i kapaciteti cestovnih saobraćajnica

 

Mirujući saobraćaj

 

Zrakoplovna pristaništa

 

Savremene tehnologije transporta

 

Dr. Sabira Salihović

V.prof

Materijali i robe u transportu

 

Dijagnostika šinskih vozila

 

Inženjerska grafika

 

Strategija standardizacije u transportnom i logističkom lancu 

 

Dr. Suada Dacić

V.prof

Tehnička eksploatacija cestovnih vozila

 

Elementi mehaničkih uređaja u saobraćaju

 

Tehnička mehanika

 

Elementi sigurnosti cestovnih vozila

 

Dr. Abidin Deljanin

V.prof

Osnovi transportnih i komunikacijskih sistema 

 

Sigurnost poštanskog saobraćaja

 

Logistika u transportu i komunikacijama

 

Logistički sistemi

 

Zaštita u poštanskom prometu

 

Logistika i ITS

 

Upravljanje i organizacija logističkih centara u saobr. i kom.

 

Dr. Feriz Gabela

Docent

Pravo u komunikacijama

 

Dr. Jasmina Baraković Husić

Doc.dr.

Simulacije u komunikacijama

 

Dr. Zvonko Kavran

V.prof.

Tehnika poštanskog saobraćaja

 

Tehnologija poštanskog saobraćaja

 

Dr. Mustafa Mehanović

V.prof

Planiranje u saobraćaju

 

Javni gradski transport

 

Planiranje saobraćajno transportnih sistema

 

Dr. Nedžad Branković

Docent

Infrastruktura željezničkog saobraćaja

 

Saobraćajna politika

 

Dr. Mugdim Bublin

Docent

Planiranje u komunikacijama

 

Geografsko informacioni sustavi

 

Arhitektura komunikacijskih mreža

 

Logistički i navigacijski sustavi

 

Dr. Boran Pikula

Docent

Tehnička eksploatacija aviona

 

Dr. Muharem Šabić

Docent

Zrakoplovna sredstva

 

Infrastruktura zrakoplovnog saobraćaja

 

Planiranje u zrakoplovnom saobraćaju

 

Tehnologija zrakoplovnog transporta

 

Nadzor i regulisanje zrakoplovnog saobraćaja

 

Dijagnostika zrakoplovnih sredstava

 

Mehanika leta

 

Dr. Nino Ćorić 

Docent

Upravljanje kvalitetom poštanskih usluga

 

Elektronsko poslovanje

 

Dr. Nasuf Hadžiahmetović

Docent

Sigurnost u komunikacijama

 

Sigurnost i zaštita informacijsko-komunikacijskog sustava

 

Dr. Ezgeta Drago 

Docent

Inteligentni transportni sistemi

 

Nadzor i upravljanje cestovnim saobraćajem

 

Dr. Čaršimamović Tarik

V.asis.

Tehnologija komunikacija

 

Računarske mreže

 

Informacioni sistemi u saobraćaju i komunikacijama

 

Mr. Prlić Stipe

V.asis.

Ekspert iz industrije

 

Mr. Rešidbegović Nedžad

V.asis.

Ekspert iz industrije

 

Mr. Ahmić Ahmed

V.asis. mr

Pretovarna sredstva i Industrijski transport

 

Vertikalni transport

 

Mr. Salketić Smajo

V.asis. mr

Infrastruktura željezničkog saobraćaja

 

Mr. Čovrk Enes

V.asis.mr

Tehnička eksploatacija šinskih vozila

 

Sigurnost željezničkog saobraćaja

 

Elementi sigurnosti šinskih vozila

 

Mr. Ferizović Azra

V.asis. mr

Špeditersko poslovanje

 

Ekonomika u transportu i komunikacijama

 

Informacijske tehnologije i špeditersko poslovanje

 

Mr. Adnan Huremović

V.asis. mr

Teorija komunikacijskih tokova

 

Mr. Ismet Salkić

V.asis.

Upravljanje odnosima s korisnicima

 

Mr. Kosovac Amel

V. asis.

Tehnika poštanskog saobraćaja

 

Tehnologija poštanskog saobraćaja

 

Planiranje u poštanskom saobraćaju

 

Tehnologijski marketing

 

Tehnologija kurirskih službi

 

Mr. Bušić Dario

Asis.

Šinska vozila

 

Tehnologija željezničkog transporta

 

Hasković Adisa M.A. dipl.ing.

Asis.

Simulacije u komunikacijama    

 

Teorija signala i komunikacija

 

Teorija komunikacijskih tokova

 

Informacijske mreže

 

Primjenjena matematika i statistika

 

Memić Belma M.A. dipl.ing.

Asis.

Sistemsko inženjerstvo

 

Sustavsko inženjerstvo i menadžment-

 

Komunikacijske tehnologije i okoliš

 

Čolaković Alem M.A. dipl.ing.

Asis.

Primjenjena matematika i statistika

 

Računarske mreže

 

Tehnička mehanika

 

Informacioni sistemi u saobraćaju i komunikacijama

 

Omerhodžić Adnan M.A. dipl.ing.

Asis.

Sigurnost cestovnog saobraćaja

 

Transport i okoliš

 

Dijagnostika cestovnih vozila

 

Sigurnost i zaštita u saobraćaju i transportu

 

Elementi ekspertiza saobraćajnih nezgoda

 

Avdagić Elma M.A. dipl.ing.

Asis.

Primjenjena matematika i statistika

 

Matematika

 

Berković  Mirza

Asis.

Menadžment u transportu i komunikacijama

 

Osnovi transportnih i komunikacijskih sistema

 

Logistika u transportu i komunikacijama

 

Tehnika komunikacija

 

Planiranje u komunikacijama

 

Kalajdžisalihović Nejla

Asis.

Engleski jezik u zrakoplovnom saobraćaju

 

Jalovčić Esad

Asis.

Pravo u komunikacijama

 

Pravo u transportu    

 

Smajić Dženan

Asis.

Infrastruktura komunikacija        

 

Baze podataka

 

Informacijski sistemi mrežnih operatora

 

Džaferović Samir

Asis.

Tehnologija cestovnog transporta

 

Saobraćaj i prostor

 

Infrastruktura cestovnog saobraćaja

 

Pećenković Amil

Asis.

Matematika

 

Hadžiabdić  Vahidin

Asis.

Matematika

 

Kaliman Alisa

Demonstrator

Dijagnostika zrakoplovnih sredstava

 

Nadzor i regulisanje zrakoplovnog saobraćaja

 

Infrastruktura zrakoplovnog saobraćaja

 

Marković Igor

Demonstrator

Nadzor i regulisanje željezničkog saobraćaja

 

Muharemović Ermin

Asis.

Infrastruktura poštanskog saobraćaja

 

Tehnologija platnog prometa i filatelija

 

Plasto Elma

Demonstrator

Multimodalni transport

 

Redžić Tarik

Demonstrator

Inžinjerska grafika

 

Begović Muhamed

Demonstrator

Računarske mreže