No.

DOKUMENT

USVOJEN OD STRANE

IZVOR

1.

Okvirni zakon o visokom obrazovanju u B&H

Parlamentarna skupština BiH (Službeni list, 59/07)

http://www.parlament.ba/uzakoni/1/46/1.html

2.

Zakon o visokom obrazovanju        Kantona Sarajevo

Skupština KS                       (Službeni list, 43/08)

http://portal.monks.ba/start/Default.aspx?tabid=69

3.

Okvirni zakon o naučno-istraživačkom radu u koordinaciji sa internom/eksternom (međunarodnom) saradnjom BiH

Parlamentarna skupština BiH (Službeni list, 43/09)

http://www.parlament.ba/uzakoni/1/46/1.html

4.

Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području KS

Skupština KS (29.12.2005)

http://www.unsa.ba

5.

Pravilnik o studiranju za I ciklus studija

Senat Univerziteta u Sarajevu

http://www.unsa.ba

6.

Pravilnik o studiranju za II ciklus studija

Senat Univerziteta u Sarajevu

http://www.unsa.ba

7.

Pravilnik o studiranju za III ciklus studija

Senat Univerziteta u Sarajevu

http://www.unsa.ba

8.

Pravilnik o polaganju ispita

Senat Univerziteta u Sarajevu

http://www.unsa.ba

9.

Standards and Guidelines for QA in EHEA

ENQA

http://www.hea.gov.ba

10.

Dokumenti Agencije za osiguranje kvaliteta u VO u BiH

Agencija za razvoj VO i osiguranja kvaliteta

http://www.hea.gov.ba